Reflection-in-Action Practices of Pre-service Language Teachers in a Trilateral Virtual Exchange Setting


Creative Commons License

Ekin S., Balaman U.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.59, pp.227-242, 2023 (ESCI) identifier

Abstract

Virtual Exchange projects in initial teacher education provide various professional development opportunities for the pre-service teachers. This study explores the reflection-in-action practices of the pre-service teachers in transnational teams while creating collaborative lesson plans in a trilateral Virtual Exchange project. By exclusively focusing on the screen-recordings of the video-mediated interactions of the pre-service teachers using multimodal Conversation Analysis as the research methodology, we display how the pre-service teachers engage in reflection-in-action over a pedagogical tool (Moodle) provided in the Virtual Exchange Project. We then show how they also use the interactional space afforded by reflection-in-action as a source for proposing a pedagogical design idea for their own collaborative lesson plans in situ. In doing so, the pre-service teachers benefit from the reflective environment provided by the Virtual Exchange to reach collaborative pedagogical decisions as a surface manifestation of their professional development and experiential teacher learning opportunities in-and-through video-mediated interactions.
Öğretmen Yetiştirme alanının bir parçası olarak Sanal Değişim projeleri, öğretmen adayları için çeşitli mesleki gelişim fırsatları sağlamaktadır. Bu çalışma, üç ülkeyi kapsayan bir Sanal Değişim projesinde işbirlikçi ders planları oluşturan ulusötesi (transnational) takımlardaki öğretmen adaylarının eylemde yansıtma uygulamalarını araştırmaktadır. Araştırma yöntemi olarak çokkipli Konuşma Çözümlemesi kullanan çalışma, özellikle öğretmen adaylarının video aracılı etkileşimlerinin ekran kayıtlarına odaklanarak, öğretmen adaylarının ilgili Sanal Değişim projesinde kendilerine sunulan pedagojik bir araç (Moodle) üzerine yaptıkları eylemde yansıtma uygulamalarını göstermektedir. Çalışma aynı zamanda öğretmen adaylarının iş birliği içerisinde geliştirdikleri ders planlarına yönelik pedagojik bir tasarım fikri önermek amacıyla bir kaynak olarak eylemde yansıtmanın sağladığı etkileşimsel alanı nasıl kullandıklarını göstermektedir. Çalışma, öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine işaret eden, işbirlikçi bir şekilde pedagojik karar verme hedefine ulaşmak için Sanal Değişim tarafından sağlanan yansıtıcı ortamından ve video aracılı etkileşimlerde ortaya çıkan deneyimsel öğrenme fırsatlarından yararlandıklarını da ortaya koymaktadır.