Testing the Psychometric Properties of the Turkish Version of the LGBT Community Connectedness Scale


BARBUROGLU Y., OZGULUK UCOK S. B., Çürükvelioğlu Köksal E., Gandhi Y., Lannutti P.

Psikoloji çalışmaları (Online), vol.44, no.1, pp.106-124, 2024 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.26650/sp2022-1141974
  • Journal Name: Psikoloji çalışmaları (Online)
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.106-124
  • TED University Affiliated: Yes

Abstract

The feeling of belonging to a community that adopts a protective stance for the well-being of its members is an essential human need. It is well known that LGBTQ+ people experience more stress than other social groups because of discrimination, stigmatization, and self-stigmatization. Therefore, their connectedness to the LGBTQ+ community functions crucially in receiving social support. However, no study in Türkiye has yet comprehensively investigated the community connectedness of people identifying as LGBTQ+. Thus, the current study adapted Frost and Meyer’s (2012) LGBT Community Connectedness Scale to Turkish. This scale was designed to measure the connectedness of LGBT individuals to the LGBT community. The present study also tested the scale’s psychometrics with a more wide-ranging sample of LGBTQ+ people by reaching out to a more inclusive group of participants (queer, diverse sexual orientations, and gender identity experiences). The criterion and snowball sampling techniques were utilized to recruit four hundred and fifty participants. Confirmatory factor analyses confirmed the factor structure of the scale for this study’s sample, displaying an 8-item and one-factor structure. The divergent and convergent validity of the LGBT Community Connectedness Scale was tested via the instrument’s associations with the Multidimensional Social Support Scale and Stress Subscale. The internal consistency coefficient of the scale was evaluated as Cronbach Alpha .90. Thus, the LGBT Community Connectedness Scale was found to be reliable and valid for administration to LGBTQ+ people living in Türkiye. The LGBT Community Connectedness Scale is a short, one-factor scale that is easily scored and applied. It is expected to improve research outcomes in Türkiye because it is the first measurement tool employed in the national literature to assess the community connectedness of LGBTQ+ people.
̇Insanın en temel ihtiyaçlarından biri olan ait olmak ve bir toplulukta yerinin oldu ̆gunu hissetmek, ki ̧silerin iyi olu ̧sları için koruyucu bir etmendir. LGBTQ+ ki ̧siler genel topluma kıyasla ayrımcılık, damgalama, yakınsak (proximal) stres gibi bu gruba özgü stres faktörlerini daha fazla ya ̧sadıkları için bu ki ̧silerin LGBTQ+ toplulu ̆guna ba ̆glılı ̆gı, sosyal destek alabilmeleri açısından önemli görülmektedir. Öte taraftan Türkiye alanyazınında LGBTQ+ toplulu ̆guna ba ̆glılı ̆gı do ̆grudan konu edinen bir ara ̧stırma bulunmamaktadır. Bu sebeple bu çalı ̧smada Frost ve Meyer (2012) tarafından geli ̧stirilen ve LGBT ki ̧silerin LGBT toplulu ̆guna ba ̆glılı ̆gını ölçmeyi amaçlayan LGBT Toplulu ̆guna Ba ̆glılık Ölçe ̆gi Türkçeye uyarlanmı ̧s ve psikometrik özellikleri ölçe ̆gin orijinalinden daha kapsayıcı bir katılımcı gruba eri ̧silerek (kuir, çe ̧sitli cinsel yönelim ve cinsiyet kimli ̆gi deneyimleri) LGBTQ+ bireyler üzerinde sınanmı ̧stır. Ölçüt ve kartopu örnekleme yolu ile ula ̧sılan 450 ki ̧si çalı ̧smanın katılımcılarını olu ̧sturmu ̧stur. Do ̆grulayıcı faktör analizi sonucunda ölçe ̆gin yapı geçerlili ̆gini sa ̆gladı ̆gı ve orijinalinde oldu ̆gu gibi sekiz maddeden olu ̧san tek faktörlü bir yapı gösterdi ̆gi bulunmu ̧stur. Yakla ̧san ve uzakla ̧san geçerli ̆gi için LGBT Toplulu ̆guna Ba ̆glılık Ölçe ̆gi’nin sırasıyla Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçe ̆gi (ÇBASDÖ) ve Stres Ölçe ̆gi (DASÖ-21-SÖ) ile ili ̧skileri incelenmi ̧stir. Buna göre LGBT Toplulu ̆guna Ba ̆glılık Ölçe ̆gi yakla ̧san ve uzakla ̧san geçerlik kanıtlarını sa ̆glamaktadır. Ölçe ̆gin iç tutarlık katsayısı ise Cronbach Alpha formülü ile hesaplanmı ̧s ve .90 bulunmu ̧stur. Sonuç olarak, LGBT Toplulu ̆guna Ba ̆glılık Ölçe ̆gi’nin psikometrik özellikleri, ölçe ̆gin Türkiye’de ya ̧sayan LGBTQ+ yeti ̧skinlerde kullanılmak için uygun oldu ̆gunu göstermi ̧stir. LGBTQ+ toplulu ̆guna ba ̆glılık konusunda ulusal alanyazında yer alan ilk ölçme aracı olması sebebiyle alanyazına önemli bir katkı sunması beklenen LGBT Toplulu ̆guna Ba ̆glılık Ölçe ̆gi, madde sayısının az olu ̧su ve tek faktörlü bir yapı göstermesi sebebiyle kolay puanlanabilir ve uygulanabilir olarak de ̆gerlendirilebilir.