The Investigation of The Usability of Web-Based Assignment System


Erdoğan T.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.13, no.1, pp.1-9, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Eğitimde Kuram ve Uygulama
  • Page Numbers: pp.1-9
  • TED University Affiliated: No

Abstract

Just as in all aspects of our lives, technological advancements have had an impact on traditional methods and techniques in education. The crucial reflections of this transformation in education have shown themselves in the increase of the use of distance education tools. In this process, online content sharing, testing and assignment taking traditional methods' place. The aim of this study was to investigate the usability of web-based assignment system implemented in a vocational college. In this mixed-design research, data were collected online from System Usability Scale and students' responses to open-ended questions. The participants were 204 post-secondary students enrolling at a vocational college during first semester of 2015-2016 Academic Year. Descriptive statistics, t test, correlation and regression analysis were used for data analyses. The average score of 67.14 from SUS application showed that usability of the system was acceptable. No significant difference was observed between first year and second year students. On the other hand, statistically significant linear correlation between SUS scores and students’ course grades were found. The results of the qualitative analysis revealed that students enjoyed the system, instructor feedback had a motivating effect, but they had challenges owing to absence of enough time and difficulty at having access to computers and web-based assignment system.

Teknolojik gelişmeler eğitimi de etkilemekte, eğitimde kullanılan geleneksel yöntem ve tekniklerin değişmesine neden olmaktadır. Eğitimdeki dönüşümün en önemli yansımalarından birisi de uzaktan eğitimin kullanımının artması; geleneksel eğitim yöntemlerinin yerini çevrimiçi içerik paylaşımı, sınavlar ve ödevler gibi uygulamaların almasıdır. Bu çalışmanın amacı, bir meslek yüksekokulunda uygulanan web tabanlı ödev sistemin kullanılabilirliğini incelemektir. Bu amaçla sistemi kullanan öğrencilerin Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (SKÖ) ile elde edilen puanları incelenmiştir. Buna ek olarak öğrencilerin web tabanlı ödev sistem hakkında görüşleri alınarak kullanılabilirlik ile hususlar ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada yöntem olarak karma araştırma desenine yer verilmiştir. Veriler, Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (SKÖ) ve öğrencilerin görüşlerini bildirdiği açık uçlu sorular ile çevrim içi olarak toplanmıştır. Çalışmanın katılımcıları bir meslek yüksekokulunda 2015-2016 sonbahar döneminde sistemi kullanmakta olan 204 önlisans öğrencidir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t testi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Çalışmada elde eilen sonuçlara gore SKÖ’den elde edilen ortalama puan 67,14 olup sistemin genel olarak kullanılabilir olduğu söylenebilir. Birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir ortalama farkı bulunamamıştır. Bununla birlikte, öğrencilerin SKÖ puanları ile ders başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Nitel verilerin analizi sonucunda öğrencilerin sistemi beğendikleri, ödevlere verilen geribildirimlerin öğrencilerin motivasyonları üzerinde olumlu etkisi olduğu ancak öğrencilerin zaman yetersizliği, bilgisayara ve web tabanlı ödev sistemine erişim sıkıntısı yaşadıklarından dolayı zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir.