Content Analysis of the Articles Published on Technology-Supported Turkish Teaching: An Example of ULAKBIM-TR Index


ERSOY B. G., ERSOY M.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.3, pp.810-829, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study examines the research on technology-supported Turkish teaching in Turkey from different aspects and reveals current trends. The content analysis in this research was realized through the descriptive survey model. The research sample consists of 97 articles on technology-supported Turkish teaching in 92 journals in social sciences and educational sciences in the ULAKBİM-TR Index. In content analysis, the issues standing out in the context of technology trends, the sub-topics of Turkish teaching, participant characteristics, and methodological tendencies were turned into themes and then interpreted. The research results have shown that Web 2.0 and digital storytelling platforms are the prominent technologies in the studies in the context of technology trends, while other trends are software, movies, digital photos, animations, EBA content, interactive boards, and online environments created for distance learning. In addition, the research results give an idea of the tendencies towards the use of technology in teaching Turkish as a mother tongue and a foreign language, first reading and writing teaching, language skills development, vocabulary development, and the attitude, motivation, and literacy skills development related to Turkish teaching
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de teknoloji destekli Türkçe öğretimi üzerine yapılan araştırmaları çeşitli boyutlarla ele almak ve güncel eğilimleri ortaya koymaktır. Tarama modelinde yürütülen araştırmada verileri çözümlemek amacıyla içerik analizi işe koşulmuştur. Araştırmanın örneklemini ULAKBİM-TR Dizin’deki sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında yayınlanmış 92 dergide teknoloji destekli Türkçe öğretimi üzerine yayınlanan 97 makale oluşturmaktadır. İçerik analizinde teknoloji eğilimi, Türkçe öğretimi alt konuları, katılımcı karakteristikleri ve yöntemsel yönelimler bağlamında öne çıkan unsurlar temalaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre teknoloji eğilimleri bağlamında Web 2.0 teknolojileri ve dijital öyküleme platformlarının çalışmalarda ön planda yer aldığı; diğer eğilimlerin ise yazılımlar, filmler, dijital fotoğraflar, animasyonlar, EBA içerikleri, etkileşimli tahtalar ile uzaktan eğitim için işe koşulan çevrimiçi ortamlar olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca sonuçlar, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve ana dili olarak Türkçe öğretiminde, ilk okuma ve yazma öğretiminde, dil becerilerinin geliştirilmesinde, söz varlığı gelişiminde ve Türkçe öğretimine ilişkin tutumun, motivasyonun ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde teknolojinin kullanımına ilişkin yönelimler sunmaktadır.