Pre-service Teachers’ Perceptions and Their Professional Preparation Levels for Multicultural Education: Implications for Teacher Education Curricula


Creative Commons License

Durmuş A., Korkmaz H.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.31, no.3, pp.441-452, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Purpose: This study examines pre-service teachers’ perceptions and their professional preparation levels for multicultural education.

Design/Methodology/Approach: In accordance with the research problems, this study was conducted using a mixed method research and a partial mixed sequential and equal status design. In the quantitative part, 381 pre-service teachers were surveyed using the Multicultural Perception Scale (MPC) to assess their perspectives on multicultural education. In the qualitative part, 20 pre-service teachers were interviewed individually to determine their levels of professional preparation for multicultural education.

Findings: The quantitative findings of the study showed that pre-service teachers have a moderate level of perception their professional preparation levels for multicultural education. Pre-service teachers enrolled in the Primary Education program have a higher perception of multicultural education than pre-service teachers enrolled in other teacher education programs. Furthermore, there is no significant difference between grades. On the other hand, it appears that male pre-service teachers have significantly lower perceptions of multicultural education than female pre-service teachers. Pre-service teachers are observed to emphasize the terms "diversity, interaction, and togetherness" when defining multicultural education, according to the qualitative findings of this study. In addition, they emphasized the interactions between pre-service teachers and international students, the program's course content, and extracurricular activities in light of the findings regarding the teacher education program's contribution to and opportunities for enhancing the levels of professional preparation for multicultural education. Examining the recommendations of pre-service teachers for teacher education, it is evident that more opportunities for extracurricular activities, school experience, and observation are recommended. Another recommendation highlighted is the addition of a multicultural education course to the teacher education program.

Highlights: According to the findings, multicultural education must be more thoroughly integrated into teacher education programs. It is anticipated that the study's findings will contribute to future studies of curriculum development and research on multicultural education conducted by those involved in teacher education at the national and international levels.

Çalışmanın amacı: Bu çalışmanın amacı hizmet öncesi öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim algıları ve mesleki hazırlık düzeylerini incelemektir.

Materyal ve Yöntem: Bu çalışma, araştırma problemleri doğrultusunda karma araştırma yöntemi ve eşit statülü kısmı sıralı karma desen ile yürütülmüştür Araştırmanın nicel boyutunda, öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim algılarını ölçmek amacıyla, 381 öğretmen adayından ‘’Çok Kültürlülük Algı Ölçeği (ÇAÖ)’’ ile veri toplanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise, öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik mesleki hazırlık düzeylerini incelemek amacıyla, araştırmacıların hazırlamış olduğu bireysel görüşme formu ile 20 öğretmen adayı ile bireysel görüşmeler yürütülmüştür.

Bulgular: Araştırmanın nicel bulguları, öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik algılarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte Sınıf Eğitimi programına kayıtlı öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim algılarının diğer programlara kayıtlı öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Farklı sınıf düzeylerindeki öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim algı düzeyleri arasında ise anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Öte yandan, kadın öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik algı düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın nitel bulguları ise, öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim tanımlarında, çeşitlilik, etkileşim ve birliktelik terimlerine sıklıkla yer verdiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, öğretmen eğitimi programlarının çok kültürlü eğitime yönelik mesleki hazırlık düzeylerinin iyileştirilmesine sağladığı katkı ve sunulan olanaklar ile ilgili bulgular, uluslararası öğrencilerle olan etkileşim, programdaki ders içerikleri ve ders dışı etkinliklere vurgu yapılmıştır. Son olarak öğretmen adaylarının önerilerine yönelik bulgular incelendiğinde, ders dışı etkinliklerin ve çok kültürlü eğitime yönelik ders sayılarının arttırılması ve okul deneyimi ve gözlem için daha fazla fırsat sunulmasının önerildiği görülmektedir.

Önemli Vurgular: Bu çalışmanın sonuçlar, çok kültürlü eğitimin öğretmen eğitimi programlarına entegrasyonun konusunda iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Çalışmanın bulgularının, ulusal ve uluslararası düzeyde program geliştirme çalışmalarına ve çok kültürlü öğretmen eğitimine yönelik gelecek araştırmalara katkıda bulunması beklenmektedir.