What Representations Do Students Use for Fraction Concepts?


Kamacı Y., Yıldız Z.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.57, pp.1503-1529, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to determine the representations of primary school fourth-grade students for the concepts of fractions (proper, improper, mixed number, and unit fraction). The sample of the study consists of 249 primary school fourth-grade students. Survey model, one of the descriptive research types, was used in this study. The data were collected via a questionnaire form (Fraction Representations Form) developed by the researchers and consisting of open-ended questions. Descriptive and content analysis were used in the analysis of the data. Representation themes developed by Raymond Duval were used in the descriptive analysis. Sub-categories were created under these representation themes and research findings were presented along with student examples. According to the research results, primary school fourth-grade students mostly prefer visual representation to represent fraction concepts. The representation that students use most in visual representation is the area/region model, which is one of the fraction models. In the area/region model, students generally preferred the rectangular geometric shape. Although students generally use symbolic representations correctly, they confuse fraction concepts with each other. In the use of verbal representation by students, they mainly use formal definitions of fractions.

Bu araştırmanın amacı ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kesir kavramlarına (basit, bileşik, tam sayılı ve birim kesir) yönelik temsillerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 249 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel araştırma türlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formu (Kesir Temsilleri Formu) ile toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Betimsel analizde Raymond Duval tarafından geliştirilen temsil temaları kullanılmıştır. Bu temsil temaları altında alt kategoriler oluşturulmuş ve öğrenci örnekleri ile birlikte araştırma bulguları sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri kesir kavramlarını temsil etmede en fazla görsel temsili tercih etmektedirler. Öğrencilerin görsel temsil içinde en fazla kullandıkları temsil, kesir modellerinden olan alan/bölge modelidir. Alan/Bölge modeli içinde öğrencilerin genellikle dikdörtgen geometrik şeklini tercih ettiği ortaya koyulmuştur. Öğrenciler sembolik temsilleri genellikle doğru kullanmakla birlikte kesir kavramlarını birbirleri ile karıştırmaktadır. Öğrencilerin sözel temsil kullanımlarında ise ağırlıklı olarak kesirlerin formal tanımlarına başvurdukları görülmektedir.