OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: YAPILANDIRMACI MÜZE ÖĞRENME ORTAMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI


Dönmez İ., İdin Ş.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.875-886, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu araştırmanın amacı, “Museum Constructivist Learning Environment Survey (M-CLES)” isimli ölçeğin Türkçeye uyarlanarak, geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Ölçek uyarlamada ihtiyaç belirleme, izinlerin alınması, dil çevirisi, çeviri, çeviri karşılaştırma, geri çeviri, dil geçerliliği, pilot uygulama ve asıl uygulama adımları izlenmiştir. Araştırmaya bir bilim merkezini ziyaret eden, 123 (%62,1) kız, 75(%37,9) erkek olmak üzere 198 kişi katılmıştır. Katılımcılar 9-16 yaş grubu arasında 4.-10. sınıf öğrencileridir. Orijinal ölçek, 25 madde ve 5 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin, KMO değeri 0,904 olarak hesaplanmıştır. Veriler toplandıktan sonra doğrulayıcı faktör analizi yapılmış (χ²/sd = 1.89, GFI = 87, IFI = .85, CFI = .92, NFI = .77 AGFI = .82, NGI = .85 ve RMSEA = .06) ve ölçeğin güvenirlik analizi için Cronbach’s Alfa iç güvenirlik katsayısı (a = .915) hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar; “Öğretim programı”, “kişisel ilgi”, “bilimin belirsizliği”, “eleştirel bakış”, “öğrenci iletişimi” olmak üzere 5 boyuttan ve 21 maddeden oluşan “Yapılandırmacı Müze Öğrenme Ortamları Ölçeği (Y-MÖOÖ)”nin, okul dışı öğrenme ortamları araştırmalarda öğrenci merkezli uyguları değerlendirmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.